فولاد قابل عملیات حرارتی Mo40 یا 1/7225

فولاد و آهن